ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159
 093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

คำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

คำศัพท์การแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

รวบรวมตัวอย่างคำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา ไม่เพียงแต่เอกสารการเรียนการสอน แต่ยังรวมไปถึงเอกสารสำคัญต่างๆ ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในยุคปัจจุบันเรื่องของการบริหารการศึกษา เกิดกระแสเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเกิดจากการผลักดันจากสถานการณ์ต่างๆ และที่สำคัญคือนโยบายของผู้บริหารในระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางที่สำคัญที่สุดของระบบการบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลในองค์กรร่วมมือกัน ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนมีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การโดยใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาจำนวนมากได้ทำการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆให้ทัดเทียมกับนานาชาติและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความเป็นสากลมากขึ้น เอกสารเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆก็จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา คําศัพท์ทางการบริหารการศึกษา พร้อมคำอ่านและความหมายอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

แต่หากคุณมีความจำเป็นต้องแปลเอกสารการบริหารการศึกษา บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เราให้บริการแปลงานด้านการบริหารการศึกษา โดยทีมงานแปลภาษามืออาชีพ มีประสบการณ์ในการแปลนับ 10 ปี รับประกันความพึงพอใจ นอกจากผลงานแปลคุณภาพที่คุณจะได้รับแล้ว ยังสามารถวางใจได้ว่าเอกสารด้านการบริหารการศึกษาของสถาบันของคุณจะไม่มีการรั่วไหล เพราะทางบริษัทจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่ต่ออย่างแน่นอน

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Accomplish แอ็คคอมพลิช ทำให้สำเร็จ
Adapting อะแดพททิง ปรับตัว
Administrative แอ็ดมีนอิซทเรทิฝ เกี่ยวกับการบริหาร
Assumption แอ็ซซัมชัน สรุป ข้อสันนิษฐาน
Autonomy ออทอนโอะมิ การปกครองตนเอง
Compliance ค็อมพไลแอ็นซ การเป็นไปตามกำหนด
Coupling คัพลิง ข้อต่อ
Contemporary ค็อนเทมโพะเรริ ร่วมสมัย รุ่นเดียวกัน
Contingent ค็อนทีนเจ็นท ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ยังไม่แน่นอน
Contingency ค็อนทีนเจ็นซิ กรณีซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
Culture คัลเชอะ วัฒนธรรม
Circumstance เซอคัมสแท็นซ สถานการณ์ เหตุการณ์แวดล้อม
Decision making ดิซีฉอัน เมคอิง การตัดสินใจ
Discipline ดีซอิพลิน ฝึกหัด วินัย
Education เอดยุเคชัน การศึกษา
Effectiveness เอ็ฟเฟคทิฝเน็ซ ประสิทธิผล
Efficiency เอ็ฟฟีฌเอ็นซิ ประสิทธิภาพ
Empowerment เอ็มเพาเออะเม็น การมอบอำนาจ
Enhance เอ็นฮานซ ส่งเสริม
Essential เอ็ซเซนแช็ล จำเป็น สำคัญ
Exist เอ็กสีซท คงอยู่
Expertise เอคซเพอะทีส ความรู้ความชำนาญ
Feature ฟีเชอะ ลักษณะสำคัญ
Formalization ฟอแม็ลไลเสชัน การทำให้ถูกต้องตามแบบแผน
Formal organization ฟอแม็ล ออแกะไนเสชัน องค์การอย่างเป็นทางการ
Function ฟังชัน หน้าที่
Hierarchy of authority ไฮเออะราคิ ออฟ ออธอริทิ การจัดลำดับสำคัญของอำนาจ
Important อิมพอแท็นท สำคัญ
Interaction อินเทอะแรคทชัน การปฏิสัมพันธ์
Interact อีนเทอะแรคท ปฏิสัมพันธ์
Integration อินทิกเรชัน การรวบรวม
Interdependence อินเทอดิเพนเด็นซ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
Interest อีนทเร็ซท ความสนใจ
Maximize แมคซะไมซ ทำประโยชน์สูงสุด
Mediate มีดิเอท ลดผลกระทบ
Motivator โมทิเฝทเทอ ผู้เป็นแรงจูงใจ
Narrow span of control แนโร ซแพ็น ออฟ ค็อนทโรล สายบังคับบัญชา
Need นีด ความต้องการ ความจำเป็น
Norm นอม บรรทัดฐาน
One best way วัน เบ็ซท เว ทางที่ดีที่สุด
Organization ออแกะไนเสชัน องค์การ องค์กร
Performance เพอะฟอแม็นซ การกระทำ การปฏิบัติ การดำเนินการ
Perspective เพิซเพคทิฝ ทัศนคติ มุมมอง
Potential โพะเทนแช็ล ศักยภาพ
Principle พรินซะเพิล หลักการ
Primarily พไรเมะริลิ เบื้องต้น ที่สำคัญที่สุด
Procedure พโระซีเจอะ วิธีการ
Pervade เพอะเฝด แพร่หลาย กระจาย
Rational แรชอะแน็ล มีเหตุผล ที่ใช้เหตุผล
Rationality แรชะแนลอิทิ ความมีเหตุผล
Scientific ไซเอ็นทีฟอิค ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
Specialization ซเพแฌะไลเสชัน การมีความชำนาญพิเศษ
Structure ซทรัคเชอะ โครงสร้าง
Supervision ซยูเพอะฝีฉอัน การนิเทศ
Survival เซอะไฝฝแอ็ล การอยู่รอด
System ซีซเท็ม ระบบ
Task ทาซค ภาระงาน
Teamwork ทีมเวิค การทำงานเป็นกลุ่ม

แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน