ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159
 093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

คำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรรู้

คำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรรู้ #1


คำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้น ที่ควรรู้
เราได้ทำการรวบรวมคำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรรู้มาให้คุณ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพของตนเองมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก 

เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เราจึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายและรัฐศาสตร์ในเบื้องต้น  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ได้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เราจึงได้ทำการรวบรวมคำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรรู้ คำศัพท์กฎหมาย คำศัพท์รัฐศาสตร์ คำศัพท์การเมือง ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 60 คำมาให้ โดยประกอบไปด้วยคำศัพท์ คำอ่าน และความหมาย สามารถนำไปใช้งานต่อได้ในทันที ไม่ว่าจะประกอบการเรียน การทำรายงาน การแปลภาษาและอื่นๆ

แต่หากคุณต้องการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราคือศูนย์แปลภาษาอังกฤษมืออาชีพ แปลโดยนักแปลที่มีความเชียวชาญในการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์โดยเฉพาะ มีประสบการณ์ให้บริการแปลภาษามากว่า 10 ปี สามารถแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ให้คุณได้ทุกประเภท

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Law ลอ กฎหมาย
Rule รูล กฎ, กฎข้อบังคับ
Act แอ็คท พระราชบัญญัติ
Administrative law แอ็ดมีนอิซทเรทิฝ ลอ กฎหมายปกครอง
Civil law ซิฝอิล ลอ กฎหมายแพ่ง
Commercial law ค็อมเมอแฌ็ล ลอ กฎหมายพาณิชย์
Constitutional law คอนสทิยูฌะแน็ล ลอ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Offence อ็อฟเฟนซ ลอ การกระทำความผิด, ความผิด
Confinement ค็อนไฟนเม็นท การกักขัง, การกักกัน, การจำคุก
Redemption ริเดมฌัน การซื้อคืน, การไถ่ถอน, การไถ่คืน, การปลดเปลื้องหนี้, การชำระหนี้
Life sentence ไลฟ เซนเท็นซ การ(ตัดสิน)ลงโทษจำคุก
Life imprisonment ไลฟ อิมไพรซะเมน การจำคุกตลอดชีวิต
Execution เอคซิคยูฌัน การประหารชีวิต
Protest พโรเท็ซท คัดค้าน, การคัดค้าน
Intention อินเทนฌัน ความตั้งใจ, เจตนา
Federal court เฟดเออะแร็ล โคท ศาลชั้นต้น
Court of appeal โคท ออฟ แอ็พพีล ศาลอุทธรณ์
Supreme court ซิวพรีม โคท ศาลฎีกา
Crime คไรม อาชญากรรม
Proceeding พโระซีดอิง กระบวนการพิจารณาในศาล
Alleged offender แอ็ลเลจด อ็อฟเฟนเดอ ผู้ต้องหา
The accused เดอะ แอ็คยูสด ข้อหา, กล่าวหา
Judgment จัจเม็นท คำพิพากษา
Compensate คอมเพ็นเซท ค่าเสียหาย
Charge ชาจ ข้อกล่าวหา
Defendant ดิเฟนแด็นท จำเลย
Plaintiff พเลนทิฟ โจทก์
Premed พลิเมด สันนิษฐาน
Bailing เบลลิ่ง การประกันตัว
Witness วีทเน็ซ พยานบุคคล
Evidence เอฝอิเด็นซ พยานเอกสาร
Adjudication แอะจูดิเคฌัน การพิจารณาพิพากษา
Regime เรฉีม ระบอบการปกครอง
Claim คเลม ข้ออ้าง, ฟ้องร้อง
Adjudged แอะจัจ ตัดสิน
Mob ม็อบ ผู้ชุมนุมประท้วง
Political participation โพะลีทอิแค็ล พาทิซิเพชัน การมีส่วนร่วมทางการเมือง
Deception ดิเซพชัน การหลอกลวง
Civil war ซิฝอิล วอ สงครามกลางเมือง
Dissolve the parliament ดิสอลฝ เดอะ พาลิเม็นท การยุบสภา
Prime Minister  พไรม มีนอิซเทอะ นายกรัฐมนตรี
Political corruption โพะลีทอิแค็ล เคาะรัพชัน ทุจริตทางการเมือง
Bribery บไรบเออะริ การให้สินบน
Electoral fraud อิเลคเทอะแร็ล ฟรอด การโกงการเลือกตั้ง
Centralization เซนทแระไลเสชัน การรวมอำนาจ
Decentralization ดีเซนทแระไลเสชัน การกระจายอำนาจ
Democracy ดิมอคระซิ ประชาธิปไตย
Election อิเลคชัน การเลือกตั้ง
Political party โพะลีทอิแค็ล พาทิ พรรคการเมือง
Referendum เรเฟอะเรนดัม การออกเสียงประชามติ
Revolution เรโฝะลยูชัน การปฏิวัติ
Amnesty แอมเน็ซทิ นิรโทษกรรม
Emergency decree อิเมอเจ็นซิ ดิครี ประกาศภาวะฉุกเฉิน
Negotiations นิโกฌิเอชัน การเจรจาต่อรอง
Disband ดิซแบนด สลายการชุมนุม
Reconciliation เรค็อนซิลิเอชัน การทำให้ปรองดอง การสมานฉันท์
Constituent ค็อนสทีทชุเอ็นท ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
Inequality อินิควอลอิทิ ความไม่เสมอภาค
Justice จัสอิซ ความยุติธรรม
Violence ไฝโอะเล็นซ ความรุนแรง

แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน