ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159
 093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือ

คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือ #1

คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือ ภาษาอังกฤษ

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือมาให้คุณแล้วที่นี่ เพราะคู่มือคือสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก เปรียบเสมือนคำตอบของคำถามต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือจากการใช้งานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราไม่เคยปฏิบัติงานหรือใช้งานนั้นๆมาก่อน การเขียนคู่มือในปัจจุบันนั้นยังไม่มีการกำหนดรูปแบบอย่างชัดเจน เขียนได้หลายลักษณะ ตามความเหมาะสม โดยสิ่งที่สำคัญต้องให้เข้าใจง่าย มีความยืดหยุ่น รวมทั้งอาจนำเสนอในลักษณะของ Flow Chart แผนกลยุทธ์ รูปภาพ รูปการ์ตูน ซีดี หรือวีดีโอก็ได้

การจัดทำคู่มือมากกว่า 1 ภาษานั้นจะช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพให้กับองค์กรของคุณ เพราะปัจจุบันการสื่อสารแบบ 2 ภาษานั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมาก หากคุณเลือกการจัดทำคู่มือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่คู่มือต้องการสื่อสารได้ถูกต้องและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้ก้าวสู่ตลาดสากลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะพบได้ในคู่มือทุกประเภท คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือ คำศัพท์คู่มือ คำศัพท์คู่มือการปฏิบัติงาน คำศัพท์คู่มือการใช้งาน พร้อมคำอ่านและความหมาย อย่างถูกต้อง นำไปใช้งานได้ทันที

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการแปลคู่มือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแปลคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้งาน หรือแปลเอกสารคู่มือประเภทอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ โดยทีมงานผู้แปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับคู่มือที่คุณต้องการโดยตรง ให้เราเป็นผู้ดูแลงานชิ้นสำคัญของคุณได้โดยไม่ต้องลังเล

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Manual แมนยวล คู่มือ
Quality Manual ควอลอิทิ แมนยวล คู่มือคุณภาพ
Procedure Manual พโระซีเจอะ แมนยวล ระเบียบปฏิบัติงาน
Work Manual เวิค แมนยวล คู่มือการปฏิบัติงาน
Work Instruction เวิค อินซทรัคชัน วิธีปฏิบัติงาน, วิธีการทำงาน
Objectives อับเจคทิฟว วัตถุประสงค์
Workflow เวิคฟโล แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน
Scope ซโคฟ ขอบเขต
Definition เดฟินีชอัน คำจำกัดความ
Responsibilities ริซพอนซิบีลอิทิ หน้าที่ความรับผิดชอบ
Reference Document เรฟเออะเร็นซ ดอคอิวเม็นท เอกสารอ้างอิง
Record เรคออด เอกสารบันทึก
Background แบคกราวด ประวัติความเป็นมา
Regulation เรกิวเลชัน ข้อบังคับ
Issue อิชชิว ปัญหา, อุปสรรค
Solution โซลยูชัน การแก้ไข
Recommendation เรคอมเม็นเดชัน ข้อเสนอแนะ
Suggestion ซะเจซชัน การแนะนำ
Caution คอชัน ข้อควรระวัง
Notice โนทิซ ข้อสังเกต
Cleaning คลีนอิง การทำความสะอาด
Maintenance เมนทิแน็นซ การบำรุงรักษา
Quality Check ควออิทิ เช็ค การตรวจสอบคุณภาพ
Installation อินซทอเลชัน การติดตั้ง
Useful life ยูซฟุล ไลฟ อายุการใช้งาน
Guarantee แกเร็นที การรับประกัน 
Durability ดยูระบีลอิทิ ความทนทาน
Safety เซพทิ ความปลอดภัย
Control panel ค็อนทโรล เพนเอ็ล แผงควบคุม
Frequently asked questions (FAQ) ฟรีคเว็นทลิ อาซค คเวซชัน คำถามที่พบบ่อย

แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน